Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van het Human nature - De Film platform dat door TSDY Studio in samenwerking met Tradecast B.V. is ontwikkeld en wordt geëxploiteerd.

Human nature - De Film hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij willen u daarom op transparante en zo duidelijk mogelijke wijze informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Ons privacybeleid is volledig afgestemd op de meest actuele wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. In dit document treft u aan hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring goed door te nemen.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de navolgende gevallen:
 • U heeft een gebruikersaccount aangemaakt op de website https://humannaturedefilm.nl
 • U maakt anderszins gebruik van onze diensten en heeft in dat kader een overeenkomst gesloten met het platform Human nature - De Film;
 • U heeft uw contactgegevens toegezonden via het contactformulier op de website humannaturedefilm.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Indien u uw gegevens achterlaat op onze website of een overeenkomst sluit op Human nature - De Film, dan kunnen de volgende gegevens verwerkt worden:

 • Uw bedrijfsgegevens zoals KVK-nummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer (indien van toepassing);
 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw (vestigings)adres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw bankgegevens (indien van toepassing).
 • Naast uw persoonlijke gegevens, kunnen er push notifications gestuurd worden.
 • Naast uw persoonlijke gegevens, kan Human nature - De Film tevens bezoekersgedrag inzien.

Human nature - De Film registreert bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van apparatuur waarmee wordt ingelogd, alsmede vanuit welke browsers wordt ingelogd, opgegeven interesse- c.q. voorkeursgebieden, verwijzingsverkeer en locatiegegevens. Human nature - De Film slaat deze gegevens geanonimiseerd op, met het doel om het aanbod steeds meer af te kunnen stemmen op de voorkeuren van bezoekers van het platform.

Cookies

Om het gebruik van het online platform te kunnen optimaliseren, maakt Human nature - De Film gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdens het openen van pagina’s op onze website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer/tablet/smartphone. De op uw apparaat opgeslagen gegevens kunnen bij een volgend website bezoek weer naar onze servers gestuurd worden. Door de plaatsing van cookies wordt uw IP-adres verwerkt. U kunt cookies desgewenst verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser.

Webpagina’s van derden

Het platform Human nature - De Film kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is Human nature - De Film niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Human nature - De Film bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens verzameld werden. Indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. Wanneer u uw gebruikersaccount bij Human nature - De Film opheft, worden uw gegevens uiterlijk binnen 60 dagen verwijderd.

Wie beheert uw persoonsgegevens?

TSDY Studio is beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en is daarom tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Hieronder treft u alle belangrijke bedrijfsinformatie aan:

 • Bedrijfsnaam: TSDY Studio
 • Rechtsgeldig vertegenwoordigd: T. Holscher
 • Gevestigd te: Amsterdam
 • KVK-nummer: 83643966

Locatie gegevensopslag

De gegevens die wij van u verkrijgen worden opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER), maar kunnen mogelijk ook worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de EER. Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zal dit te allen tijde gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Human nature - De Film, uitsluitend met het doel om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren.

Human nature - De Film werkt daarnaast samen met derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of wanneer Human nature - De Film wettelijk verplicht is om uw gegevens te delen.

TradeCast B.V.

Human nature - De Film biedt haar producten en diensten aan via een online videoplatform. Teneinde onze diensten op dat vlak mogelijk te maken, werkt Human nature - De Film samen met TradeCast B.V., gevestigd te 8017 JD Zwolle, aan het Hanzeplein 11-27. Dit bedrijf heeft inzage in de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de website humannaturedefilm.nl.

Human nature - De Film zal uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen aan derden, wanneer u daarvoor geen expliciete toestemming hebt gegeven.

Beveiliging persoonsgegevens

Human nature - De Film treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Juridische grondslag

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken ontvangt u van ons een bericht. Daarin zullen wij steeds aangeven wat de reden is voor deze gegevensverwerking.

Human nature - De Film verzamelt persoonsgegevens wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verzamelen en te verwerken; wanneer wij uw gegevens nodig hebben voor het sluiten van een overeenkomst (bijvoorbeeld een licentie- of gebruikersovereenkomst), of wanneer u Human nature - De Film toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult en opstuurt via onze website, of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer een ticket of product wordt gekocht).

Uw rechten

Human nature - De Film informeert u graag over aan u toekomende rechten, wanneer u persoonsgegevens met Human nature - De Film deelt. U heeft in ieder geval recht op inzage, op dataportabiliteit, op rectificatie, op verwijdering en op restrictief gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Inzage

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u informatie wenst te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, neemt u dan contact op met ons via de contactpagina op humannaturedefilm.nl 

Dataportabiliteit

Indien Human nature - De Film uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, of op basis van een met u gesloten overeenkomst, dan heeft u het recht om een kopie te ontvangen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Human nature - De Film kan deze gegevens aan u verstrekken, of – indien u dat wenst – overdragen aan een andere partij. Dit recht heeft alleen betrekking op gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn.

Verwijdering

Op elk moment kunt u Human nature - De Film verzoeken om uw – aan Human nature - De Film verstrekte - persoonsgegevens te (laten) verwijderen. Human nature - De Film zal uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen, tenzij sprake is van de navolgende situaties:

 • Human nature - De Film is wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren. Human nature – De Film zal uw gegevens dan alleen verwerken voor zover en voor zolang die wettelijke verplichting op Human nature - De Film rust;
 • U heeft een lopende overeenkomst met Human nature - De Film;
 • U heeft één of meerdere facturen van Human nature - De Film nog niet voldaan;
 • U wordt ervan verdacht dat u in de afgelopen vijf jaar onze diensten heeft misbruikt (denk aan het commercieel gebruik van een gebruikersaccount of het gebruik van onze diensten zonder dat daarvoor de benodigde licentie(s) zijn aanschaft).

Bezwaar

Gerechtvaardigd belang

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal Human nature - De Film uw gegevens niet langer verwerken, tenzij Human nature - De Film een rechtsgrondslag kan aantonen voor deze gegevensbewerking, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten.

Directe marketing

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Indien u niet langer directe marketing wenst te ontvangen kunt u een bericht versturen via onze contactpagina, waarin u aangeeft dat u geen directe marketing (denk aan nieuwsbrieven) wenst te ontvangen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onder iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt op “schrijf mij uit” of “unsubscribe” te klikken en verdere instructies op te volgen.

Restrictie

Onder de navolgende omstandigheden kunt u Human nature - De Film verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • U maakt bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Human nature - De Film beperkt de verwerking van persoonsgegevens in een dergelijk geval, totdat duidelijk is of uw belang zwaarder weegt dan de belangen van Human nature – De Film bij de verwerking van uw gegevens.

Human nature - De Film heeft niet langer een rechtsgrond om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, echter u wilt dat Human nature - De Film uw persoonsgegevens bewaart, zonder deze te gebruiken.

Updates

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt teneinde te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De meest actuele versie van deze privacyverklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op onze website humannaturedefilm.nl. Indien wij ons privacybeleid wijzigen, stellen wij betrokkenen altijd in kennis van deze wijzigingen. Desalniettemin adviseren wij u om ons privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt één aan u toekomend recht uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met Tuesday Studio.

Klachten

Indien u van mening bent dat Human nature - De Film uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit laat onverlet dat u tevens het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 november 2021 © TSDY Studio